JUDr. Miroslav Kučera má 10 - ročnú prax v taláre sudcu, v advokácii pôsobí od roku 1996. Právnické vzdelanie získal na renomovanej Právnickej fakulte.

Po úspešnom absolvovaní koncipientskej praxe a advokátskych skúšok bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory a od roku 1996 uspešne vykonáva advokátsku prax.

Cieľom advokátskej kancelárie je poskytovanie profesionálnych služieb klientom na dosiahnutie ich spokojnosti. V záujme dosiahnutia tohto cieľa kladieme veľký dôraz na osobný prístup ku klientovi a na kvalitu, rýchlosť, efektívnosť a časovú flexibilitu pri poskytovaní právnych služieb. Využívame pritom všetky možnosti dané právnym poriadkom. Pri našej práci spolupracujeme s množstvom odborníkov v rôznych odborných oblastiach a zabezpečujeme tak odborné riešenie jednotlivých prípadov.

Advokátska kancelária v zmysle uložených zákonných povinností ako i v zmysle základných princípov advokátskej etiky, neposkytuje žiadne údaje o svojej klientele či stave vybavenia právnej veci klienta tretím osobám. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť je časovo neobmedzená. Akékoľvek poskytovanie informácií tretím osobám, vrátane médií a blízkych osôb, kancelária umožňuje iba na základe písomného súhlasu klienta.

Naša právna kancelária poskytuje svoje služby v slovenskom, ruskom a nemeckom jazyku.


Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Miroslav Kučera
Krajinská 30, 821 06 Bratislava, Slovensko
+421 903 766 711
FAX +421 2 455 254 26